Administratorem portalu jest
Michał WieczorekI. Wstęp

Portal motoludzie.pl ma charakter motoryzacyjno-społecznościowy. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady korzystania oraz funkcjonowania Serwisu. Określone są w nim prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu, jak również prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego Serwisem. Aby móc się zarejestrować i w pełni korzystać z Serwisu, każdy potencjalny Użytkownik portalu obowiązany jest do uprzedniego zapoznania się oraz akceptacji postanowień regulaminu.


II. Definicje

 1. 1. Serwis - portal motoludzie.pl, figurujący pod adresem internetowym www.motoludzie.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
 2. 2. Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
 3. 3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. 4. Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. 5. Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 6. 6. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.


III. Warunki uczestnictwa w Serwisie

 1. 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz jego całkowita akceptacja.
 2. 2. Rejestracja oraz przynależność do portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. 3. Wszelkie odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora po uprzednim uregulowaniu opłaty.
 4. 4. Aby się zarejestrować, użytkownik serwisu obowiązany jest do wypełnienia formularza, który dostępny jest pod adresem www.motoludzie.pl
 5. 5. Użytkownik, poprzez akceptację wszystkich postanowień regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadcza, iż osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia.
 6. 6. Użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Wszelkie konta założone przez użytkowników poniżej 16 lat mogą zostać usunięte.


IV. Dane osobowe

 1. 1. Po uprzedniej akceptacji regulaminu i rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 2. 2. Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, jak również do ich aktualizowania w każdym czasie.
 3. 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swego konta na portalu www.motoludzie.pl.


V. Korzystanie z serwisu

 1. 1. Użytkownik portalu www.motoludzie.pl może założyć tylko jedno konto.
 2. 2. Zakazuje się udostępniania swojego konta innym osobom oraz korzystania z kont należących do innych osób.
 3. 3. Nazwa serwisu, wygląd graficzny, jego koncepcja, oprogramowanie oraz baza danych stanowią przedmiot ochrony prawnej na podstawie majątkowych praw autorskich.
 4. 4. Użytkownik serwisu motoludzie.pl ma zakaz zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania wszelkich informacji na temat innych użytkowników serwisu bez ich wyraźnej zgody
 5. 5. Użytkownik ma zakaz podejmowania wszelkich działań na szkodę innych użytkowników portalu oraz administratora.
 6. 6. Akceptując regulamin, użytkownik oświadcza, że wszelkie dane oraz zdjęcia związane z osobami trzecimi zostały opublikowane przez niego za ich uprzednią zgodą.
 7. 7. Użytkownik oświadcza, że wraz z rejestracją i publikacją wszelkich treści, godzi się na wgląd do nich przez innych użytkowników oraz administratora portalu.
 8. 8. Użytkownik oświadcza, że wraz z rejestracją i publikacją zdjęć, filmów oraz innych treści, godzi się na przetwarzanie oraz publikowanie ich w celach reklamowych i promocyjnych portalu.
 9. 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także ma zakaz umieszczania treści i zdjęć o charakterze erotycznym i pornograficznym, w tym treści i zdjęć, które naruszają normy moralne oraz etyczne, propagują dyskryminację, nienawiść do innych narodowości oraz takich, które naruszają prawa innych osób.


VI. Odpowiedzialność

 1. 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu, spowodowane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu czy też ingerencją innych użytkowników, nawet w sytuacji gdy spowodowałoby to utratę danych na kontach użytkowników.
 2. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 3. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 4. 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z serwisu spowodowaną działaniami mającymi na celu ulepszenie bądź naprawę serwisu.
 5. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodne z prawem treści i zdjęcia umieszczone przez użytkowników.
 6. 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i fotografii umieszczanych w serwisie.
 7. 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zdjęcia umieszczane w dziale 'Strony / Grupy'.
 8. 8. Wszelkie kwestie sporne rozpatrywane będą w Sądzie Rejonowym w Będzinie.


VII. Zakazy

 1. 1. Użytkownik ma zakaz używania wulgaryzmów oraz wszelkich innych obraźliwych i uwłaczających godność innych użytkowników słów.
 2. 2. Użytkownik ma zakaz umieszczania wszelkich treści i zdjęć, które dotyczą osób trzecich bez ich uprzedniej, wyraźnej zgody.
 3. 3. Użytkownik ma zakaz naruszania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. 4. Użytkownik ma zakaz podejmowania działań na szkodę innych użytkowników i administratora.
 5. 5. Użytkownik ma zakaz reklamowania innych stron, firm, usług oraz ofert kupna/sprzedaży poza wyznaczonymi administracyjnie do tego miejscami.
 6. 6. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, administrator ma prawo usunięcia niewłaściwych treści i zdjęć oraz do zablokowania bądź usunięcia konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia.


VIII. Przepisy końcowe

 1. 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 3. 3. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
 4. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.